Buffergroepen van WTH

De warmtepomp moet altijd een minimaal vermogen kwijt kunnen. Als dat niet lukt, omdat door het afgiftesysteem onvoldoende vermogen kan worden afgegeven, schakelt de warmtepomp uit. Omdat de vraag naar vermogen blijft, schakelt de warmtepomp kort daarna weer in. En dat is niet goed voor de warmtepomp. Om pendelgedrag te voorkomen past men een buffervat toe om vermogen in kwijt te kunnen. Deze oplossing kost veel ruimte en is duur. Bij WTH is er de mogelijkheid om de vloer als buffer in te zetten.

Hoe werkt de functie Buffergroepen?

De UMR2 regelaar van WTH kan groepen vloerverwarming toewijzen als ‘buffervat’. Deze Buffergroepen lopen mee met de verwarming en/of koeling om in bepaalde scenario’s het minimale vermogen van de warmtepomp kwijt te kunnen in de vloer. Het mogelijk ontbreken van warmte-/koelvraag in de ruimtes waar deze Buffergroepen in liggen, wordt door deze groepen tijdelijk genegeerd, ten gunste van de bufferfunctie en op de lange termijn de levensduur van de warmtepomp.

Met een goed ontwerp van de gehele installatie kan mogelijk het buffervat volledig overbodig worden. Dat scheelt honderden €’s aan materiaal en arbeid en kan veel ruimte besparen. In de video hieronder wordt de werking van Buffergroepen nader toegelicht.

Voor- en nadelen

+ Besparing in ruimte
+ Besparing in materiaal
+ Besparing in arbeid
+ Besparing in kosten
+ Stimuleert een goed op elkaar afgestemd ontwerp

- In de tussenseizoenen kan warmte of koude naar ruimtes komen waar dit minder gewenst is en dit kan leiden tot vragen van de eindgebruiker
- Bij zeer kleine appartementen is het benodigde vermogen voor verwarming/koeling zo laag dat Buffergroepen niet toereikend kunnen zijn.*

* Het is ook mogelijk om een kleiner buffervat toe te passen in combinatie met de Buffergroepen. Dit kan een uitkomst zijn bij kleinere woningen waar weinig ruimte is voor het buffervat. Zo wordt de functie van bufferen verdeeld over zowel het buffervat als de Buffergroepen.

Installatievoorwaarden

Een goed ontwerp van de installatie is cruciaal om discomfort bij de eindgebruiker te voorkomen. Een goed ontwerp wordt o.a. bereikt door het minimaal af te geven vermogen door de opwekker (warmtepomp) af te stemmen op het benodigde vermogen van de afgifte (vloerverwarming). Een warmtepomp met een te hoog vermogen vereist meer buffercapaciteit. Dit kan betekenen dat de beschikbare buffercapaciteit van de Buffergroepen ontoereikend is, of tot discomfort kan leiden.

WTH heeft geen invloed op de selectie van de warmtepomp en kan daardoor de toepasbaarheid van Buffergroepen niet in alle gevallen garanderen. De installateur draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de toepassing van Buffergroepen. Wel kan WTH d.m.v. een Quickscan inzicht en advies geven in een te selecteren warmtepomp o.b.v. benodigde vermogen van het afgiftesysteem.

Buffergroepen vangen de buffercapaciteit op, maar zijn geen oplossing voor de benodigde volumestroom van de warmtepomp. De installateur is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van een bypass, indien dit vereist is om de volumestroom te kunnen garanderen.

De functionaliteit Buffergroepen wordt aangeboden als extra optie op de UMR2 Plus en UMR2 Pro regelaar. Deze functionaliteit kan niet standaard worden toegepast op de UMR2 regelaar en dient bij de offerteaanvraag specifiek aangevraagd te worden. WTH verzorgt de benodigde werkzaamheden om de UMR’s op bouwnummer specifiek geprefabriceerd aan te leveren. Lees meer over de werkwijze onderaan deze pagina bij “Hoe gaan we te werk”.

Installatievoorwaarden

Disclaimer

De klant is verantwoordelijk voor een goed ontwerp van de totale installatie. Belangrijk onderdeel is de selectie van een passende warmtepomp voor het ontworpen systeem en bouwkundig ontwerp. De klant is verantwoordelijk voor het correct en volledig aanleveren van de benodigde informatie voor het bepalen van de toewijzing van Buffergroepen. WTH is in geen geval verantwoordelijk indien er alsnog, om welke reden dan ook, een buffervat moet worden toegevoegd aan de installatie, wanneer de buffercapaciteit in het totale systeem ontoereikend is voor de door de klant geselecteerde warmtepomp.

Disclaimer