Facturering

Indienen inkoopfacturen

 
WTH hecht er veel waarde aan om de facturen van haar leveranciers binnen de afgesproken termijn te betalen. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat facturen op de juiste wijze worden ingediend. Na ontvangst probeert WTH de doorlooptijd van het verwerken van uw inkoopfacturen zo kort mogelijk te houden.

De eisen die WTH stelt aan inkoopfacturen staan hieronder beschreven.
 

Adressering

1. Tenaamstelling factuur moet zijn op WTH Vloerverwarming B.V.
 
2. Adressering : Barckalaan 18, 2909 VC Capelle aan den IJssel
Adressering naar het (oude) adres van WTH in Dordrecht of ons (oude) postbusnummer is niet correct en mag ook niet (langer) op de facturen worden opgenomen. 
 
3. Vermelding van leveringsadres van goederen.
Bij levering van goederen moet het leveringsadres vermeld staan op de factuur. 
 

Verzending 

4. Inkoopfacturen dienen digitaal (pdf) te worden verzonden aan crediteurenadministratie@wth.nl. Eén factuur per pdf. 
 

Leveranciersinformatie

5. (Juridische) bedrijfsnaam en vestigingsadres.
Uw factuur vermeldt de volledige vestigingsgegevens; juridische naam of geregistreerde handelsnaam, waar u gevestigd bent, postcode, plaats.
 
6. Vermelding van de bij de facturerende partij behorende bedrijfsgegevens.
Op de factuur staat uw Kamer van Koophandel  of Handelsregisternummer en uw BTW identificatienummer. Indien u meerdere entiteiten heeft, geeft u het specifieke BTW-identificatienummer van de onderneming. U kunt niet uw overkoepelende fiscale BTW-identificatienummer gebruiken op de factuur.
 
7. Uw bankrekeningnummer en G-rekeningnummer (in IBAN-formaat); ook bij creditnota.
Op de factuur staat uw bankrekeningnummer volledig in IBAN. Indien van toepassing staat uw G-rekening op de factuur. Dit geldt ook bij een creditnota.
 

Factuurinformatie

8. Factuurnummering: uniek en opeenvolgend
Op de factuur staat een uniek en opeenvolgend nummer.
 
9. Factuurdatum: is datum van verzending volledige factuur
Op de factuur staat de datum wanneer de factuur is verzonden; factuurdatum.
 
10. Datum van levering
Uw factuur geeft aan wanneer de materialen en/of diensten geleverd of uitgevoerd zijn.
 
11. Bij onderaanneming en inleen van medewerkers is toevoeging van getekende urenstaat verplicht.
 
12. Een duidelijke beschrijving van de hoeveelheid en soort van de geleverde goederen of de omvang en de soort van de verrichte diensten, inclusief projectnaam, -nummer en -locatie.
Op de factuur staat een duidelijke en begrijpelijke beschrijving van de hoeveelheid en soort van geleverde materialen/goederen. Bij een dienst staat een duidelijke en begrijpelijke beschrijving van de omvang en soort verrichtte diensten.
Naast een duidelijke beschrijving, ook projectnaam, -nummer en -locatie. Een verwijzing naar een offerte voldoet niet.
 
13. Bij formele bestelopdracht ('inkoopbestelling'): vermelding van ons unieke inkooporder.
Bij een formele bestelopdracht ontvangt u van ons een uniek inkoopbestelnummer (‘IB-nummer’).  
 
14. Bij ontbreken van formele bestelbestelling (‘IB-nummer’): vermelding van kostenplaats en naam opdrachtverstrekker.
Indien het IB-nummer of de kostenplaats niet op de factuur staat, wordt de factuur niet in behandeling genomen. 
 
15. Vermeld de juiste betalingstermijn op de factuur. 
De betalingstermijn op uw factuur dient overeen te komen met de overeengekomen betalingstermijn. 
 
16. De factuur dient rekenkundig juist te zijn, zowel inclusief als exclusief B.T.W.
Op de factuur staat het factuurbedrag uitgesplitst in netto hoofdsom + BTW = bruto factuurbedrag.
 
17. De factuur noemt de eenheidsprijs, de BTW-grondslag voor elk toegepast tarief of vrijstelling, het BTW-tarief en het berekende BTW-bedrag
Op de factuur staat het BTW tarief dat in rekening wordt gebracht, het BTW-bedrag en BTW-grondslag(en) uitgesplitst.
 
18. Wanneer u de BTW-verleggingsregeling moet toepassen, dan zijn de volgende (aanvullende) vermeldingen verplicht.
19. Wanneer u voor ons werkt als onderaannemer of wanneer u personeel aan ons uitleent: vermelding van uw G-rekeningnummer, almede het loonbestanddeel.